LỌC GIÓ SẠCH CHO PHÒNG SƠN

 + Cấp khí sạch đối lưu cho công nhân hoạt động trong khu vực phòng phun sơn  & phòng phơi sản phẩm.

 + Tạo áp dương cho khu vực phòng phun sơn & phòng phơi , tránh phát tán đối lưu nguồn không khí bẩn có bụi  từ khu vực khác đến nơi có sản phẩm đã được phun sơn.

 + Hút triệt để lượng sơn còn dư & dung môi trong phòng.

Liên hệ báo giá